Manuale Nedis PEBL120CWT2 Coprimaterasso elettrico

Hai bisogno di un manuale per il tuo Nedis PEBL120CWT2 Coprimaterasso elettrico? Di seguito è possibile visualizzare e scaricare gratuitamente il manuale in PDF in italiano. Questo prodotto attualmente ha 4 domande frequenti, 0 commenti e ha 0 voti. Se questo non è il manuale che desideri, contattaci.

Il tuo prodotto è difettoso e il manuale non fornisce alcuna soluzione? Rivolgiti a un Repair Café per il servizio di riparazione gratuita.

Manuale

Loading…

0619
0
1
2
3
2
1
3
English - Description
1. Controller
To connect the controller to the blanket, put the controller plug all the way into the socket until
the plug reaches the locking tab. Connect the controller to the mains socket.
Make sure that the controller is within reach of the user.
Do not cover the controller or exert pressure on the controller.
2. Mode button
Preheating: 30-60 minutes before use, select mode 3.
Temperature: select mode 1 (low), 2 (medium) or 3 (high).
Sleeping mode: Select mode 1 during sleep or extensive use to prevent overheating.
Mode 0: The controller is in o position.
3. Locking tab
To remove the controller, lift the locking tab up with your nger and pull the plug out.
Do not pull the controller cable. Do not pull the controller plug without lifting the locking tab.
Before use
Do not use the device on an adjustable bed.
Put the device on the mattress with the controls at the pillow end. Make sure that the controller is on the top side of
the device and the heating elements is not in the pillow area.
Make sure that the device does not move or crease. The creased part can cause dangerously high temperatures.
Attach the device to the mattress with the tie loops on the device and the cord. Thread the cord through the loops,
pass the cord under the mattress and tie the cord in a tight bow.
After use
When the device is not used, switch the controller to the o position. Remove the plug from the power socket. Store
the device in a cool and dry place.
Safety
General safety
Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-
observance of the safety instructions and improper use of the device.
Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
Do not cover the device.
Place the device on a stable, at surface.
Keep the device away from ammable objects.
Electrical safety
To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
Do not use the device if the mains cable or mains plug is damaged or defective. If the mains cable or mains plug is
damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
Do not move the device by pulling the mains cable. Make sure that the mains cable cannot become entangled.
Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquids.
Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
Do not use an extension cable.
Support
If you need further help or have comments or suggestions, please visit www.nedis.com/support.
Nederlands - Beschrijving
1. Controller
Om de controller op de deken aan te sluiten, steekt u de stekker van de controller helemaal
in de aansluiting totdat de stekker het vergrendelingslipje bereikt. Sluit de controller aan
op het stopcontact.
Zorg ervoor dat de controller binnen handbereik van de gebruiker is.
Dek de controller niet af en oefen geen druk uit op de controller.
2. Modusknop
Voorverwarmen: Selecteer 30-60 minuten voor gebruik modus 3.
Temperatuur: selecteer modus 1 (laag), 2 (medium) of 3 (hoog).
Slaapmodus: Selecteer tijdens het slapen of bij langdurig gebruik modus 1 om
oververhitting te voorkomen.
Modus 0: De controller bevindt zich in de uit-stand.
3. Vergrendelingslipje
Om de controller te verwijderen, trekt u het vergrendelingslipje omhoog met uw vinger en
trekt u de stekker eruit.
Trek niet aan de kabel van de controller. Trek niet aan de stekker van de controller zonder
het vergrendelingslipje omhoog te trekken.
Voordat u het apparaat gaat gebruiken
Gebruik het apparaat niet op een verstelbaar bed.
Plaats het apparaat op de matras met de bedieningselementen aan het hoofdeinde van het kussen. Zorg ervoor dat
de controller zich aan de bovenzijde van het apparaat bevindt en dat de verwarmingselementen zich niet in de buurt
van het kussen bevinden.
Zorg ervoor dat het apparaat niet beweegt of kreukt. Het gekreukte deel kan gevaarlijk hoge temperaturen
veroorzaken.
Bevestig het apparaat aan de matras met de bevestigingslussen op het apparaat en het koord. Steek het koord door
de lussen, haal het koord onder de matras door en knoop het koord in een strakke strik.
Na gebruik
Zet de controller in de uit-stand wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
Bewaar het apparaat op een droge en koele plaats.
Veiligheid
Algemene veiligheid
Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade of voor schade aan eigendommen of personen veroorzaakt door
het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
beschreven in de handleiding.
Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
Bedek het apparaat niet.
Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.
PEBL120CWTx
Electric blanket
Elektrische veiligheid
Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische
schokken te verkleinen.
Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netsnoer of de netstekker
beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat het netsnoer niet in de war kan raken.
Dompel het apparaat, het netsnoer of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
Gebruik geen verlengsnoer.
Support
Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support.
Deutsch - Beschreibung
1. Bedieneinheit
Um den Regler an die Decke anzuschließen, stecken Sie den Stecker des Reglers ganz
in die Buchse, bis der Stecker die Verriegelung erreicht. Schließen Sie den Regler an die
Netzsteckdose an.
Stellen Sie sicher, dass sich den Regler in Reichweite des Benutzers bendet.
Der Regler nicht abdecken und keinen Druck auf den Regler ausüben.
2. Modustaste
Vorwärmen: 30-60 Minuten vor dem Gebrauch Modus 3 wählen.
Temperatur: Wählen Sie Modus 1 (niedrig), 2 (mittel) oder 3 (hoch).
Schlafmodus: Wählen Sie Modus 1 während des Schlafs oder bei längerem Gebrauch, um
eine Überhitzung zu vermeiden.
Modus 0: Der Regler ist ausgeschaltet.
3. Verriegelungslasche
Um den Regler zu entfernen, heben Sie die Verriegelung mit dem Finger nach oben und
ziehen Sie den Stecker heraus.
Ziehen Sie nicht am Steuerkabel. Ziehen Sie den Stecker des Reglers nicht, ohne die
Verriegelungslasche anzuheben.
Vor dem Einschalten
Verwenden Sie das Gerät nicht auf einem verstellbaren Bett.
Legen Sie das Gerät mit den Bedienelementen am Kissenende auf die Matratze. Achten Sie darauf, dass sich den
Regler auf der Oberseite des Gerätes bendet und sich die Heizelemente nicht im Kissenbereich benden.
Achten Sie darauf, dass sich das Gerät nicht bewegt oder knittert. Das zerknitterte Teil kann zu gefährlich hohen
Temperaturen führen.
Befestigen Sie das Gerät an der Matratze mit den Bandschlaufen am Gerät und der Schnur. Fädeln Sie die Schnur
durch die Schlaufen, führen Sie die Schnur unter die Matratze und binden Sie die Schnur in einer engen Schleife.
Nach dem Gebrauch
Wenn das Gerät nicht benutzt wird, schalten Sie den Regler in die Aus-Position. Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.
Sicherheit
Allgemeine Sicherheit
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur
späteren Bezugnahme auf.
Der Hersteller ist nicht schadensersatzpichtig für Folgeschäden, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Zweck.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern
Sie es unverzüglich.
Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmern oder Schwimmbädern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser
enthalten.
Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungssystem, das das Gerät automatisch einschaltet.
Decken Sie das Gerät nicht ab.
Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen achen Oberäche auf.
Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.
Elektrische Sicherheit
Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten
ausschließlich von einem autorisierten Techniker geönet werden.
Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel
oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netzstecker vom Hersteller oder einem
autorisierten Service-Partner erneuert werden.
Vergewissern Sie sich stets vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des
Geräts übereinstimmt.
Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verwickeln kann.
Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während der Netzstecker mit dem Stromnetz verbunden ist.
Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
Hilfe
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, gehen Sie bitte auf www.nedis.com/support.
Español - Descripción
1. Controlador
Para conectar el controlador a la manta, inserte el enchufe del controlador totalmente en
la toma hasta que el enchufe llegue a la pestaña de bloqueo. Conecte el controlador a la
toma de red.
Asegúrese de que el controlador esté al alcance del usuario.
No cubra el controlador ni ejerza presión sobre este.
2. Botón de modo
Precalentamiento: 30-60 minutos antes del uso, seleccione el modo 3.
Temperatura: seleccione el modo 1 (bajo), 2 (medio) o 3 (alto).
Modo de sueño: Seleccione el modo 1 durante el sueño o el uso extensivo para evitar el
sobrecalentamiento.
Modo 0: El controlador está en la posición de apagado.
3. Pestaña de bloqueo
Para retirar el controlador, levante la pestaña de bloqueo con el dedo y saque el enchufe.
No tire del cable del controlador. No tire del enchufe del controlador sin levantar la
pestaña de bloqueo.
Antes del uso
No utilice el dispositivo en una cama ajustable.
Coloque el dispositivo sobre el colchón con los controles en el extremo de la almohada. Asegúrese de que el
controlador esté en la parte superior del dispositivo y que los elementos de calentamiento no estén en la zona de la
almohada.
Asegúrese de que el dispositivo no se mueva ni se arrugue. La parte arrugada puede dar lugar a temperaturas
peligrosamente altas.
Fije el dispositivo al colchón con los tirantes en el dispositivo y el cable. Introduzca el cable por los tirantes, páselo por
debajo del colchón y átelo con un lazo apretado.
Tras el uso
Cuando el dispositivo no se utilice, cambie el controlador a la posición de apagado. Retire el enchufe de la toma de
alimentación. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.
Seguridad
Seguridad general
Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
El fabricante no es responsable de daños consecuentes o de daños en la propiedad o en las personas causados por no
seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una nalidad distinta a la descrita en
el manual.
No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un
defecto, sustitúyalo inmediatamente.
El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
El dispositivo sólo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con nes comerciales.
No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
No cubra el dispositivo.
Coloque el dispositivo sobre una supercie estable y plana.
Mantenga el dispositivo alejado de objetos inamables.
Seguridad eléctrica
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite
reparación.
Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o es defectuoso. Si el cable de red o el enchufe
de red está dañado o es defectuoso, éste debe ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se enrede.
No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red esté conectado al suministro de red.
No utilice un cable alargador.
Apoyo
Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support.
Français - Description
1. Contrôleur
Pour connecter le contrôleur à la couverture, enfoncez sa che à fond dans la prise pour
qu'elle atteigne la languette de verrouillage. Connectez le contrôleur à la prise secteur.
Assurez-vous que le contrôleur est à portée de l'utilisateur.
Ne couvrez pas le contrôleur et n'exercez aucune pression dessus.
2. Bouton mode
Préchauage : 30-60 minutes avant l'usage, sélectionnez le mode 3.
Température : sélectionnez le mode 1 (bas), 2 (moyen) ou 3 (haut).
Mode sommeil : Sélectionnez le mode 1 durant le sommeil ou un usage prolongé
pour éviter toute surchaue.
Mode 0 : Le contrôleur est en position arrêt.
3. Languette de verrouillage
Pour retirer le contrôleur, levez la languette de verrouillage avec votre doigt et tirez
la che pour la sortir.
Ne tirez pas sur le câble du contrôleur. Ne tirez pas sur la che du contrôleur sans
lever la languette de verrouillage.
Avant usage
N’employez pas l'appareil sur un lit réglable.
Placez l'appareil sur le matelas avec les commandes du côté oreiller. Assurez-vous que le contrôleur est du côté
supérieur de l'appareil et que les éléments chauants ne sont pas à proximité des oreillers.
Assurez-vous que l'appareil ne bouge et ne se plie pas. La partie pliée peut générer des températures
dangereusement élevées.
Fixez l'appareil au matelas avec les boucles de xation sur l'appareil et le cordon. Passez le cordon dans les boucles,
puis sous le matelas et attachez-le enn avec un nœud bien serré.
Après usage
Si l'appareil n'est pas utilisé, positionnez le contrôleur sur arrêt. Débranchez la che de la prise secteur. Rangez
l'appareil dans un endroit frais et sec.
Sécurité
Sécurité générale
Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures consécutifs causés par le non-respect des
consignes de sécurité et d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres ns que celles décrites dans le manuel.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou
défectueux, remplacez-le immédiatement.
L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
L'appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez pas l'appareil à des ns commerciales.
N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides, ainsi les salles de bains et piscines.
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
N'utilisez pas une minuterie ou une télécommande de mise en marche automatique de l'appareil.
Ne couvrez pas l'appareil.
Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
Maintenez l'appareil à l'écart des objets inammables.
Sécurité électrique
Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualié si une
réparation s'impose.
Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux. Si le cordon
d'alimentation ou la che secteur est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant ou par un
réparateur agréé.
Avant toute utilisation, vériez que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
Ne déplacez pas l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne
s'enchevêtre pas.
N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la che secteur dans l'eau ou d'autres liquides.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance si la che secteur est branchée.
N'utilisez aucune rallonge.
Support
Si vous avez des commentaires, des suggestions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.nedis.com/support.
Italiano - Descrizione
1. Controller
Per collegare il controller alla coperta, inserire completamente la spina del controller nella
presa nché la spina non raggiunge l’aletta di arresto. Collegare il controller alla presa
dell’alimentazione elettrica.
Vericare che il controller sia a portata di mano per l’utente.
Non coprire il controller o esercitare pressione sul controller.
2. Pulsante
modalità
Preriscaldamento: 30-60 minuti prima dell’uso, selezionare la modalità 3.
Temperatura: selezionare la modalità 1 (bassa), 2 (media) o 3 (alta).
Modalità Sleeping: Selezionare la modalità 1 per dormire o per un uso intensivo in modo da
evitare il surriscaldamento.
Modalità 0: Il controller è in posizione o.
3. Linguetta di
bloccaggio
Per rimuovere il controller, sollevare la linguetta di bloccaggio con il dito ed estrarre la spina.
Non tirare il cavo del controller. Non tirare la spina del controller senza aver sollevato la
linguetta di bloccaggio.
Prima dell’uso
Non utilizzare il dispositivo su un letto regolabile.
Collocare il dispositivo sul materasso con i comandi dal lato del cuscino. Vericare che il controller sia sul lato alto del
dispositivo e gli elementi riscaldanti non siano nell’area dei cuscini.
Vericare che il dispositivo non si sposti o si pieghi. Eventuali parti piegate possono causare temperature
pericolosamente elevate.
Collegare il dispositivo al materasso con le fascette presenti sul dispositivo e sul cavo. Far passare il cavo negli anelli e
sotto il materasso e ssare il cavo con un occo stretto.
Dopo l’uso
Quando il dispositivo non è in uso, portare il controller in posizione o, di spegnimento. Disinserire la spina dalla
presa a parete. Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.
Sicurezza
Sicurezza generale
Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
Il fabbricante non è responsabile per eventuali danni consequenziali o per danni a cose o persone derivanti
dall'inosservanza delle istruzioni sulla sicurezza o dall'uso improprio del dispositivo.
Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo
immediatamente.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni. Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti domestici. Non utilizzare il dispositivo per scopi commerciali.
Non utilizzare il dispositivo in posizioni con un elevato tasso di umidità come bagni o piscine.
Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Non utilizzare un timer o un telecomando separato per accendere automaticamente il dispositivo.
Non coprire il dispositivo.
Collocare il dispositivo su una supercie stabile e piana.
Tenere il dispositivo a distanza da oggetti inammabili.
Sicurezza elettrica
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso
sia necessario ripararlo.
Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni o difetti al cavo o alla spina di alimentazione. Se il cavo o la spina di
alimentazione è danneggiato o difettoso, deve essere sostituito dal fabbricante o da un centro riparazioni autorizzato.
Prima dell'uso vericare sempre che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta nominale
del dispositivo.
Non spostare il dispositivo tirandolo per il cavo di alimentazione. Vericare che il cavo non possa aggrovigliarsi.
Non immergere il dispositivo, il cavo o la spina di alimentazione in acqua o altri liquidi.
Non lasciare il dispositivo incustodito con la spina collegata alla rete di alimentazione.
Non utilizzare cavi di prolunga.
Assistenza
Per ulteriore assistenza o per fornire commenti o suggerimenti visitare il sito www.nedis.com/support.
Português - Descrição
1. Controlador
Para ligar o controlador ao cobertor, ligue devidamente a cha do controlador na tomada do
cobertor até acionar a patilha de bloqueio. Ligue o controlador à tomada elétrica.
Certique-se de que o controlador ca ao alcance do utilizador.
Não retire o controlador nem exerça pressão sobre o mesmo.
2. Botão de modo
Pré-aquecimento: 30-60 minutos antes de utilizar, selecione o modo 3.
Temperatura: selecione o modo 1 (baixo), 2 (médio) ou 3 (alto).
Modo de inatividade: Selecione o modo 1 durante o sono ou utilização extensiva para evitar o
sobreaquecimento.
Modo 0: O controlador encontra-se na posição desligada.
3. Patilha de
bloqueio
Para remover o controlador, levante a patilha de bloqueio com o dedo e puxe a cha para fora.
Não puxe pelo cabo do controlador. Não puxe a cha do controlador sem primeiro levantar a
patilha de bloqueio.
Antes de utilizar
Não utilize o dispositivo numa cama articulada.
Coloque o dispositivo sobre o colchão com os controlos posicionados na extremidade da almofada. Certique-se de
que o controlador está na parte superior do dispositivo e que os elementos de aquecimento não se encontram na
área da almofada.
Certique-se de que o dispositivo não se desloca nem ca dobrado. A parte dobrada pode provocar temperaturas
extremamente elevadas.
Fixe o dispositivo ao colchão com os laços do dispositivo e o. Passe o o através dos laços e o o sob o colchão,
xando o o num laço apertado.
Após a utilização
Sempre que não for utilizar o dispositivo, coloque o controlador na posição desligada. Retire a cha da tomada de
alimentação. Guarde o dispositivo num local fresco e seco.
Segurança
Segurança geral
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
O fabricante não se responsabiliza por danos indiretos ou por danos em bens ou pessoas provocados pela inobservância
das instruções de segurança e utilização indevida do dispositivo.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras nalidades além das
descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danicado ou tenha
defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no exterior.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para ns comerciais.
Não utilize o dispositivo em locais com elevada humidade, tais como casas de banho e piscinas.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
Não utilize um temporizador ou qualquer outro sistema de controlo remoto separado que ligue o dispositivo
automaticamente.
Não cubra o dispositivo.
Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
Mantenha o dispositivo afastado de objetos inamáveis.
Segurança elétrica
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um
técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito. Se o cabo de
alimentação ou a cha estiverem danicados ou com defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente
reparador autorizado.
Antes de utilizar, verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na placa de classicação do dispositivo.
Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de que o cabo de alimentação não ca
emaranhado.
Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente elétrica.
Não utilize um cabo de extensão.
Suporte
Se necessitar de ajuda adicional ou tiver comentários ou sugestões, por favor visite www.nedis.com/support.
Dansk – Beskrivelse
1. Styreenhed
Styreenheden forbindes til varmetæppet ved at sætte styreenheden helt ind i stikdåsen indtil
stikket når låseknappen. Tilslut styreenheden til lysnettet.
Sørg for at styreenheden er inden for brugerens rækkevidde.
Styreenheden må ikke tildækkes eller blive lagt under pres.
2. Tilstandsknap
Forvarmning: 30-60 minutter inden brug vælges tilstand 3.
Temperatur: vælg tilstand 1 (lav), 2 (middel) eller 3 (høj).
Dvaletilstand: Vælg tilstand 1 til søvn eller langvarig brug for at undgå overopvarmning.
Tilstand 0: Styreenheden er slukket.
3. Låseknap
For at erne styreenheden skal man løfte låseknappen op med en nger og trække stikket ud.
Træk ikke i ledningen til styreenheden. Træk ikke stikket til styreenheden ud uden at løfte op
i låseknappen.
Inden brug
Brug ikke enheden på en justerbar seng.
Læg enheden på madrassen med styreenheden ved hovedenden. Sørg for at styreenheden er øverst på enheden, og
at varmeelementerne ikke er i området med hovedpuden.
Sørg for at enheden ikke bevæger sig eller folder. Den foldede del kan skabe farligt høje temperaturer.
Fastgør enheden til madrassen med stropperne på enheden og snoren. Før snoren gennem stropperne, før den
under madrassen, og bind den i en stram sløjfe.
Efter brug
Når enheden ikke bruges, skal man slukke for styreenheden. Tag stikket ud af stikkontakten. Opbevar enheden et
køligt og tørt sted.Sikkerhed
Generel sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på grund af manglende
overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den
omgående udskiftes.
Enheden er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke enheden udendørs.
Enheden er kun beregnet til hjemmebrug. Brug ikke enheden til kommercielle formål.
Brug ikke enheden på meget fugtige steder som f.eks. badeværelser og ved svømmebassiner.
Brug ikke enheden nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der indeholder vand.
Brug ikke en timer eller et separat ernbetjeningssystem, som tænder enheden automatisk.
Dæk ikke enheden til.
Placér enheden på en stabil, ad overade.
Hold lampen væk fra brændbare genstande.
Elektrisk sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er
nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Brug ikke enheden, hvis netledningen eller netstikket er beskadiget eller defekt. Hvis netledningen eller netstikket er
beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten, eller en autoriseret tekniker.
Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på ydelsesskiltet af enheden før brug.
Flyt ikke enheden ved at trække i netledningen. Kontroller at netledningen ikke kan blive ltret sammen.
Sænk ikke enheden, netledningen eller netstikket ned i vand eller andre væsker.
Efterlad ikke enheden uden opsyn, når netstikket er tilsluttet til en stikkontakt.
Brug ikke forlængerledning.
Support
Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support.
Norsk - Beskrivelse
1. Kontrollenhet
For å koble kontrollenheten til teppet, sett kontrollenhetskontakten helt inn i kontakten til
pluggen når låsetappen. Sett kontrollenheten inn i en stikkontakt.
Sørg for at kontrollenheten er innenfor brukerens rekkevidde.
Ikke dekk til eller legg for mye press på kontrollenheten.
2. Modusknapp
Forvarming: 30-60 minutter før bruk, velg modus 3.
Temperatur: Velg modus 1 (lav), 2 (middels) eller 3 (høy).
Sovemodus: Velg modus 1 ved soving eller lengre bruk, for å unngå overoppheting.
Modus 0: Kontrollenheten er slått av.
3. Låsetapp
For å koble fra kontrollenheten, vipp låsetappen opp med ngeren og trekk ut pluggen.
Ikke trekk i ledningen til kontrollenheten. Ikke trekk i pluggen uten å vippe opp låsetappen.
Før bruk
Ikke bruk enheten i en justerbar seng.
Legg enheten på madrassen med kontrollenheten like ved puten. Sørg for at kontrollenheten ligger på toppen av
enheten, og at varmeelementene ikke benner seg i området rundt puten.
Påse at enheten ikke beveger eller krøller seg. En del som er krøllet kan generere farlig høye temperaturer.
Fest enheten til madrassen med hempene på enheten og ledningen. Legg ledningen gjennom hempene, før den
under madrassen og fest den i en stram bue.
Etter bruk
Når enheten ikke er i bruk, må den slås av med kontrollenheten. Trekk støpselet ut av stikkontakten. Enheten må
oppbevares på et tørt og kjølig sted.
Sikkerhet
Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller person som følge av manglende
overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk av enheten.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
Ikke bruk enheten på steder med høy luftfuktighet, som på bad og ved svømmebasseng.
Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
Ikke bruk en tidtaker eller et separat ernkontrollsystem som slår på enheten automatisk.
Ikke dekk til enheten.
Plasser enheten på en jevn, at overate.
Hold enheten borte fra brennbare gjenstander.
Elektrisk sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter defekt. Hvis strømkabelen eller
støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som er merket på enheten.
Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir viklet inn i noe.
Enheten, støpselet og strømkabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
Ikke bruk forlengelsesledning.
Support
Hvis du trenger ytterligere hjelp eller har kommentarer eller forslag, vennligst gå inn på www.nedis.com/support.
Svenska - Beskrivning
1. Styrenhet
För att ansluta styrenheten till lten, sätt styrkontakten helt in i uttaget tills pluggen når
låsiken. Anslut styrenheten till vägguttaget.
Kontrollera att styrenheten är inom räckhåll för användaren.
Täck inte över eller utöva tryck på styrenheten.
2. Lägesknapp
Förvärmning: 30-60 minuter före användning, välj läge 3.
Temperatur: välj läge 1 (låg), 2 (medium) eller 3 (hög).
Sovläge: Välj läge 1 under sömn eller vid intensiv användning för att förhindra överhettning.
Läge 0: Styrenheten är i av-position.
3. Låsik
För att ta bort kontrollenheten, lyft upp låsiken med ngret och dra ut kontakten.
Dra inte i styrenhetssladden. Dra inte i styrenhetens kontakt utan att lyfta låsiken.
Innan användning
Använd inte enheten på en justerbar säng.
Placera enheten på madrassen med kontrollerna vid huvudändan. Kontrollera att styrenheten är på enhetens övre
sida och att värmeelementen inte benner sig vid kuddarna.
Kontrollera att enheten inte rör sig eller skrynklar sig. Den veckade delen kan orsaka farligt höga temperaturer.
Fäst enheten på madrassen med låsöglorna på enheten och sladden. För sladden genom öglorna, dra sladden under
madrassen och fäst sladden i en åtdragen båge.
Efter användning
När enheten inte används ska du växla styrenheten till av-läget. Ta bort kontakten från vägguttaget. Förvara enheten
på en torr, sval plats.
Säkerhet
Allmän säkerhet
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som orsakas av att
säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av enheten.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna
bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
Använd inte enheten på platser med hög luftfuktighet, så som badrum och vid pooler.
Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
Använd inte en timer eller en separat ärrstyrt system som sätter på enheten automatiskt.
Täck inte över enheten.
Placera enheten på en stabil, platt yta.
Håll enheten borta från brandfarliga föremål.
Elsäkerhet
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Används inte enheten om nätkabeln eller nätkontakten är skadad eller defekt. Om nätkabeln eller nätkontakten är
skadad eller defekt, måste den bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
Kolla alltid om nätströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten innan användning.
Förytta inte på enheten genom att dra i nätkabeln. Se till att nätkabeln inte kan trassla in sig.
Doppa inte enheten, nätkabeln eller nätkontakten i vatten eller någon annan vätska.
Lämna inte enheten oövervakad medan nätkontakten är ansluten till vägguttaget.
Använd ej förlängningskabel.
Support
Om du behöver mer hjälp eller har kommentarer eller förslag, besök www.nedis.com/support.
Suomi - Kuvaus
1. Ohjain
Liitä ohjain huopaan työntämällä ohjainpistoke mahdollisimman syvälle pitimeen, kunnes
pistoke saavuttaa lukitusliuskan. Kytke ohjain verkkovirtapistorasiaan.
Varmista ohjaimen olevan käyttäjän ulottuvilla.
Älä peitä ohjainta tai kohdista ohjaimeen painetta.
2. Tilapainike
Esilämmitys: 30 - 60 minuuttia ennen käyttöä, valitse asento 3.
Lämpötila: valitse asento 1 (alhainen), 2 (keskisuuri) tai 3 (suuri).
Unitila: Estä ylikuumeneminen valitsemalla asento 1 nukkumisen tai pitkäaikaisen käytön ajaksi.
Asento 0: Ohjain on sammutettu-asennossa.
3. Lukituskieleke
Poista ohjain nostamalla lukitusliuskaa sormellasi ja vetämällä pistoke ulos.
Älä vedä ohjaimen johdosta. Älä vedä ohjaimen pistoketta nostamatta ensin lukitusliuskaa.
Ennen käyttöä
Älä käytä laitetta säädettävässä vuoteessa.
Laita laite patjalle ohjaimet tyynyn puoleisessa päässä. Varmista ohjaimen olevan laitteen yläsivulla ja ettei
lämmityselementtejä ole tyynyalueella.
Varmista, ettei laite liiku tai mene ryppyyn. Ryppyyntynyt osa voi aiheuttaa vaarallisen korkeita lämpötiloja.
Kiinnitä laite patjaan laitteen ja johdon sidontalenkeillä. Kierrätä johto silmukoiden läpi ja eteenpäin patjan alla ja
sido johto tiukasti.
Käytön jälkeen
Laita ohjain sammutettu-asentoon, kun laitetta ei käytetä. Poista virtapistoke pistorasiasta. Säilytä laite viileässä ja
kuivassa paikassa.
Turvallisuus
Yleinen turvallisuus
Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos ne johtuvat turvallisuusohjeiden
laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta paikoissa, kuten kylpyhuoneissa ja uima-allashuoneissa, joissa on korkea suhteellinen kosteus.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien esineiden lähellä.
Älä käytä ajastinta tai erillistä kauko-ohjausjärjestelmää, joka kytkee laitteen päälle automaattisesti.
Älä peitä laitetta.
Aseta laite vakaalle tasapinnalle.
Pidä laite pois palavien materiaalien läheisyydestä.
Sähköturvallisuus
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten.
Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen. Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai
viallinen, valmistajan tia valtuutetun huollon on vaihdettava se.
Tarkista aina ennen käyttöä, että sähköverkon jännite vastaa laitteen luokituskylttiin merkittyä jännitettä.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta. Varmista, että virtajohto ei pääse takertumaan.
Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä jätä laitetta valvomatta pistokkeen ollessa kytketty pistorasiaan.
Älä käytä jatkojohtoa.
Tuki
Jos tarvitset apua tai jos sinulla on kommentteja tai ehdotuksia, käy osoitteessa: www.nedis.com/support.
Ελληνικά - Περιγραφή
1. Ελεγκτής
Για να συνδέσετε τον ελεγκτή στην κουβέρτα, βάλτε το βύσμα του ελεγκτή τέρμα στην
υποδοχή έως ότου φτάσει στο πτερύγιο ασφάλισης. Συνδέστε τον ελεγκτή στην πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής είναι προσβάσιμος από τον χρήστη.
Μην καλύπτετε τον ελεγκτή ή μην του ασκείτε πίεση.
2. Κουμπί
λειτουργίας
Προθέρμανση: 30-60 λεπτά πριν τη χρήση, επιλέξτε τη λειτουργία 3.
Θερμοκρασία: επιλέξτε τη λειτουργία 1 (χαμηλή), 2 (μέτρια) ή 3 (υψηλή).
Λειτουργία ύπνου: Επιλέξτε τη λειτουργία 1 κατά τη διάρκεια του ύπνου ή παρατεταμένη χρήση
για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
Λειτουργία 0: Ο ελεγκτής βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (o).
3. Πτερύγιο
ασφάλισης
Για να αφαιρέσετε τον ελεγκτή, ανασηκώστε το πτερύγιο ασφάλισης με το δάχτυλό σας και
τραβήξτε το βύσμα έξω.
Μην τραβάτε το καλώδιο του ελεγκτή. Μην τραβάτε το βύσμα του ελεγκτή χωρίς να σηκώσετε
το πτερύγιο ασφάλισης.
Πριν τη χρήση
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ρυθμιζόμενο κρεβάτι.
Τοποθετήστε τη συσκευή στο στρώμα με τα χειριστήρια προς το μαξιλάρι. Βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής βρίσκεται στην
επάνω πλευρά της συσκευής και ότι τα στοιχεία θέρμανσης δεν βρίσκονται στην περιοχή του μαξιλαριού.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν κινείται ή ότι δεν τσαλακώνει. Το τσαλακωμένο τμήμα μπορεί να προκαλέσει
επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες.
Συνδέστε τη συσκευή στο στρώμα με τους κρίκους στη συσκευή και το καλώδιο. Περάστε το καλώδιο από τους
κρίκους, περάστε το καλώδιο κάτω από το στρώμα και δέστε το καλώδιο σε σφιχτό φιόγκο.
Μετά τη χρήση
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, γυρίστε το διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης (o). Απομακρύνετε το βύσμα
από την πρίζα. Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος.
Ασφάλεια
Γενική ασφάλεια
Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες βλάβες ή άλλες υλικές και σωματικές βλάβες που
ενδέχεται να προκληθούν λόγω της μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας και της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς
σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή
ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τοποθεσίες με υψηλή υγρασία, όπως σε μπάνια και πισίνες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
Μην χρησιμοποιείτε χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού, το οποίο ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.
Μην καλύπτετε τη συσκευή.
Τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθαρεί ή είναι ελαττωματικά. Εάν το καλώδιο
ρεύματος ή το φις έχουν φθορές ή είναι ελαττωματικά, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή από έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντα εάν η τάση ρεύματος είναι η ίδια με την τάση στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο ρεύματος. Εξασφαλίζετε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν
μπορεί να μπερδευτεί.
Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη ενώ το βύσμα ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκταση.
Υποστήριξη
Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια ή επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nedis.
com/support.
Polski - Opis
1. Sterownik
Aby podłączyć kontroler do koca, umieść wtyczkę kontrolera w całości w gnieździe, tak aby
wtyczka sięgała do klapek blokujących. Podłącz kontroler do gniazda zasilania elektrycznego.
Upewnij się, że kontroler znajduje się w zasięgu użytkownika.
Nie przykrywaj ani nie przyciskaj kontrolera.
2. Przycisk trybu
Rozgrzewanie wstępne: 30-60 minut przed użyciem wybierz tryb 3.
Temperatura: wybierz tryb 1 (niska), 2 (średnia) do 3 (wysoka).
Tryb uśpienia: Wybierz tryb 1 podczas snu lub w czasie długotrwałego użytkowania, aby
zapobiec przegrzaniu.
Tryb 0: Kontroler jest w pozycji wyłączonej.
3. Klapka
blokująca
Aby wyciągnąć kontroler, podnieś klapkę blokującą palcem i wyciągnij wtyczkę.
Nie należy ciągnąć za przewód kontrolera. Nie ciągnąć wtyczki kontrolera, jeżeli nie została
podniesiona klapka blokująca.
Przed użyciem
Nie wolno używać urządzenia na regulowanym łóżku.
Umieścić urządzenie na materacu, a kontrolery po stronie poduszek. Upewnij się, czy kontroler jest na górnej części
urządzenia a elementy grzejne nie są po stronie poduszki.
Upewnij się, czy urządzenie nie przemieszcza się ani nie jest pogniecione. Pogniecione części mogą powodować
osiąganie niebezpiecznie wysokich temperatur.
Dołącz urządzenie do materaca przy pomocy pętelek na urządzeniu i przewodu. Zamocuj przewód w pętelkach,
umieść przewód pod materacem i przywiąż mocno przewód.
Po użyciu
Kiedy urządzenie nie jest używane, przełącz kontroler w pozycję wył.. Wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka
elektrycznego. Urządzenie przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Bezpieczeństwo
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do
wykorzystania w przyszłości.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku
nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż
określono w instrukcji.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone
lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia nie wolno używać do celów handlowych.
Nie używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki i baseny.
Nie wolno korzystać zurządzenia wpobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych zbiorników napełnionych wodą.
Nie używać regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania umożliwiającego automatyczne
włączenie urządzenia.
Nie przykrywać urządzenia.
Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.
Urządzenie należy przechowywać z dala od przedmiotów łatwopalnych.
Bezpieczeństwo elektryczne
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie
przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
Nie wolno korzystać zurządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie.
Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie, muszą zostać wymienione przez
producenta lub autoryzowanego serwisanta.
Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze należy sprawdzać, czy napięcie sieci zasilającej odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej urządzenia.
Poruszać urządzeniem tak, aby nie doprowadzić do pociągnięcia za kabel zasilający. Nie dopuszczać do zaplątania kabla.
Nie wolno zanurzaćurządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki zasilającej w wodzie bądź innej cieczy.
Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka jest podłączona do zasilania.
Nie używać przedłużacza.
Wsparcie
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwagi lub sugestie, proszę odwiedź stronę www.nedis.com/support.
Čeština - Popis
1. Ovladač
Pro připojení ovladače k dečce vložte zástrčku ovladač do zásuvky, dokud se zástrčka
nedostane do pojistné západky. Připojte ovladač k síťové zásuvce.
Ujistěte se, že je ovladač v dosahu uživatele.
Nezakrývejte ovladač ani nevynakládejte sílu na ovladač.
2. Tlačítko režimu
Předehřátí: 30-60 minut před použitím, zvolte režim 3.
Teplota: vyberte režim 1 (nízká), 2 (střední) nebo 3 (vysoká).
Režim spánku: Během spánku nebo rozsáhlého použití vyberte režim 1, aby se zabránilo
přehřátí.
Režim 0: Ovladač je v poloze vyp.
3. Pojistná západka
Pro odstranění ovladače nadzdvihněte západku prstem a vytáhněte zástrčku ven.
Netahejte za kabel ovladače. Netahejte za zástrčku ovladače, aniž byste nadzdvihly
pojistnou západku.
Před použitím
Nepoužívejte zařízení na nastavitelném lůžku.
Umístěte zařízení na matraci s ovladači na konci polštáře. Ujistěte se, že ovladač je na horní straně zařízení a topné
prvky nejsou v oblasti polštáře.
Ujistěte se, že se zařízení nepřesunujte, ani nemačká. Mačkaná část může způsobit nebezpečně vysoké teploty.
Připevněte zařízení k matraci se spojovacími smyčkami na zařízení a kabelu. Protáhněte kabel smyčkami, táhněte
kabel pod matrací a uvažte kabel do těsné smyčky.
Po použití
Když se zařízení nepoužívá, přepněte ovladač do polohy vypnuto. Zástrčku vytáhněte z elektrické zásuvky. Zařízení
uchovávejte na chladném a suchém místě.
Bezpečnost
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
Výrobce není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastnictví nebo zranění osob způsobené nedodržováním
zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.
Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě
jej vyměňte.
Toto zařízení je určeno pouze pro použití v místnosti. Nepoužívejte zařízení v exteriérech.
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční účely.
Zařízení nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí vzduchu, jako jsou koupelny a bazény.
Zařízení nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle ani v jiných nádobách obsahujících vodu.
Nepoužívejte časovač ani samostatný systém dálkového ovládání, které zařízení automatický zapíná.
Zařízení nezakrývejte.
Zařízení postavte na stabilní, rovný povrch.
Zařízení neponechávejte v blízkosti hořlavých předmětů.
Elektrická bezpečnost
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být vpřípadě potřeby tento výrobek otevřen pouze
autorizovaným technikem.
Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
Nepoužívejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné. Pokud jsou napájecí kabel
či napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné, musí je vyměnit výrobce nebo oprávněný servisní zástupce.
Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
Zařízení nepřenášejte nošením za napájecí kabel. Zkontrolujte, zda se napájecí kabel nemůže nikde zachytit.
Zařízení, napájecí kabel ani napájecí zástrčku neponořujte do vody ani jiných kapalin.
Zařízení nenechávejte bez dozoru, pokud je napájecí zástrčka zasunuta do napájecího obvodu.
Nepoužívejte prodlužovací kabel.
Podpora
Pokud potřebujete další pomoc nebo máte návrhy nebo připomínky, navštivte www.nedis.com/support.
Magyar - Leírás
1. Vezérlő
A vezérlő takaróhoz történő csatlakoztatásához illessze be teljes mértékben a vezérlő
csatlakozóját az aljzatba, hogy a csatlakozó hozzáérjen a zárófülhöz. Csatlakoztassa a vezérlőt
a hálózati aljzathoz.
Ügyeljen rá, hogy a vezérlő a közelében helyezkedjen el.
Ne takarja le a vezérlőt, és ne tegye azt ki külső nyomás hatásának.
2. Üzemmód
gomb
Előmelegítés: 30-60 perccel a készülék használata előtt válassza ki a 3-as üzemmódot.
Hőmérséklet: az 1-es (alacsony), 2-es (közepes) és 3-as (magas) üzemmódok közül választhat.
Alvó üzemmód: A készülék túlmelegedésének megelőzése érdekében alvás vagy jelentős
igénybevétellel járó használat közben az 1-es üzemmódot válassza.
0. üzemmód: A vezérlő o (Ki) helyzetben van.
3. Zárófül
A vezérlő eltávolításához emelje fel a zárófület az ujjával, és húzza ki a csatlakozót.
Ne rángassa a vezérlő kábelét. Ne húzza ki a vezérlő csatlakozóját anélkül, hogy előtte
felemelné a zárófület.
Használatba vétel előtt
Ne használja a készüléket állítható ágyon.
Helyezze a készüléket a matracra úgy, hogy a kezelőszervek a párnánál helyezkedjenek el. Ellenőrizze, hogy a vezérlő
a készülék felső részén helyezkedik-e el, a fűtőelemek pedig nem a párnán nyugszanak.
Győződjön meg róla, hogy nem mozog, illetve nem gyűrődik a készülék. A gyűrött rész veszélyesen magas
hőmérsékletet okozhat.
Rögzítse a készüléket a matrachoz a fűzőlyukak és a zsinór segítségével. Húzza keresztül a zsinórt a fűzőlyukakon,
majd vezesse el a matrac alatt, és végül feszítse azt meg.
Használat után
Ha nem kívánja használni a készüléket, állítsa a vezérlőt „o (Ki) helyzetbe. Válassza le a csatlakozót a tápaljzatról.
Hűvös, száraz helyen tárolja a készüléket.
Biztonság
Általános biztonság
A használat előtt gyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhessen.
A termékre vonatkozó biztonsági szabályok megszegése vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatt
bekövetkező anyagi és következményes károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.
Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket
azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
A termék csak beltéri használatra készült. Ne használja a terméket kültérben.
A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja a terméket kereskedelmi célokra.
Ha használja a készüléket olyan helyen, ahol magas a páratartalom, pl. fürdőszobában és medencetérben.
Ne használja kád, zuhany, mosdókagyló vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
Ne használjon időzítőt vagy más önálló távvezérlő rendszer az eszköz automatikus kapcsolásához.
Ne fedje le a készüléket.
Helyezze a terméket stabil, sík felületre.
Tartsa távol a terméket gyúlékony anyagoktól.
Elektromos biztonság
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a
csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott, azt ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a hivatalos márkaszervizzel.
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a termék adattábláján található
feszültséggel.
Ne használja a tápkábelt a termék mozgatására. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem csavarodott meg.
A terméket, a tápkábelt vagy a csatlakozódugót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, ha a tápkábel be van dugva az aljzatba.
Ne használjon hosszabbítókábelt.
Támogatás
Ha további segítségre van szüksége, illetve megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse fel a www.nedis.com/support
weboldalt.
Specifications:
Material: Synthetic wool & polyester
Voltage/power: 220-240 V - 50 Hz 60 W
Scarica il manuale in italiano (PDF, 0.89 MB)
(Rispetta l’ambiente e stampa questo manuale solo se è veramente necessario)

Loading…

Valutazione

Facci sapere che cosa pensi della Nedis PEBL120CWT2 Coprimaterasso elettrico valutando il prodotto. Vuoi condividere la tua esperienze con questo prodotto o porre una domanda? Ti preghiamo di lasciare un commento al fondo della pagina.
Sei soddisfatto di Nedis PEBL120CWT2 Coprimaterasso elettrico?
No
Valuta per primo questo prodotto
0 voti

Partecipa alla conversazione su questo prodotto

Qui puoi condividere cosa pensi di Nedis PEBL120CWT2 Coprimaterasso elettrico. Se hai una domanda, leggi prima attentamente il manuale. La richiesta di un manuale può essere effettuata utilizzando il nostro modulo di contatto.

Maggiori informazioni su questo manuale

Comprendiamo che sia bello avere un manuale cartaceo per i tuoi Nedis PEBL120CWT2 Coprimaterasso elettrico. Puoi sempre scaricare il manuale dal nostro sito web e stamparlo tu stesso. Se desideri avere un manuale originale, ti consigliamo di contattare Nedis. Potrebbero essere in grado di fornire un manuale originale. Stai cercando il manuale del tuo Nedis PEBL120CWT2 Coprimaterasso elettrico in un'altra lingua? Scegli la tua lingua preferita sulla nostra home page e cerca il numero del modello per vedere se è disponibile.

Specifiche

Marca Nedis
Modello PEBL120CWT2
Categoria Coprimaterasso elettrico
Tipo di file PDF
Dimensione del file 0.89 MB

Tutti i manuali per Nedis Coprimaterasso elettrico
Altri manuali di Coprimaterasso elettrico

Domande frequenti su Nedis PEBL120CWT2 Coprimaterasso elettrico

Il nostro team di supporto cerca informazioni utili sul prodotto e risposte alle domande più frequenti. Se trovi un’inesattezza nelle nostre domande frequenti, ti preghiamo di farcelo sapere utilizzando il nostro modulo di contatto.

Le coperte elettriche consumano molta energia? Verificato

No, in generale le coperte elettriche sono consumatori leggeri di elettricità.

È stato utile (64) Per saperne di più

Posso dormire sotto una coperta elettrica? Verificato

Una coperta elettrica viene utilizzata principalmente per riscaldare il letto. Non è consigliabile dormire sotto di esso, poiché il corpo potrebbe surriscaldarsi durante la notte.

È stato utile (57) Per saperne di più

Le coperte elettriche possono prendere fuoco? Verificato

La maggior parte delle coperte elettriche moderne ha un meccanismo che spegne la coperta quando diventa troppo calda. Le coperte precedenti al 2001 potrebbero non disporre di questo meccanismo.

È stato utile (39) Per saperne di più

Può una coperta elettrica riscaldare una stanza? Verificato

No, le coperte elettriche sono abbastanza potenti solo per riscaldare un letto.

È stato utile (33) Per saperne di più
Manuale Nedis PEBL120CWT2 Coprimaterasso elettrico

Prodotti correlati

Categorie correlate